Hệ thống trường công Singapore

Điểm mạnh của Hệ thống giáo dục công Singapore là chính sách giảng dạy song song hai ngôn ngữ (tiếng Anh với tiếng Hoa hoặc tiếng Malay hoặc tiếng Tamil) và một chương trình học bao gồm nhiều môn học do đó học sinh có thể lựa chọn một cách phù hợp hơn với khả năng và năng lực của mình
Hệ thống trường công Singapore
Điều chủ yếu là các em học sinh được học cách phát huy tính sáng tạo, học biết cách sử dụng nguồn lực mà mình có, học biết cách tính toán chi phí sản xuất để biến những yếu tố trên thành sản phẩm. Từng cá nhân sẽ học được các kỹ năng và khả năng để tồn tại trong những môi trường cạnh tranh.

Hệ thống trường công bao gồm từ cấp tiểu học đến cấp đại học