đào tạo kiến thức

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Giáo dục tiểu học: Bao gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn Cơ bản (foundation stage): Từ lớp 1 đến lớp 4, và Giai đoạn Định hướng (orientation stage) bao gồm lớp 5 và lớp 6. Vào cuối năm lớp 6, học sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học PSLE (Primary School Leaving Examination). Trung học: Dựa ...