nền giáo dục ở singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Giáo dục tiểu học: Bao gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn Cơ bản (foundation stage): Từ lớp 1 đến lớp 4, và Giai đoạn Định hướng (orientation stage) bao gồm lớp 5 và lớp 6. Vào cuối năm lớp 6, học sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học PSLE (Primary School Leaving Examination). Trung học: Dựa ...