sơ đồ giáo dục singapore

Hệ thống trường công Singapore

Hệ thống trường công Singapore

Hệ thống trường công Singapore

Điểm mạnh của Hệ thống giáo dục công Singapore là chính sách giảng dạy song song hai ngôn ngữ (tiếng Anh với tiếng Hoa hoặc tiếng Malay hoặc tiếng Tamil) và một chương trình học bao gồm nhiều môn học do đó học sinh có thể lựa chọn một cách phù hợp hơn với khả ...