thông tin hệ thống giáo dục

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

1. Mẫu giáo Giáo dục mẫu giáo được cung cấp bởi các trung tâm nhà trẻ hoặc các trung tâm chăm sóc trẻ em bao gồm các chương trình 3 năm cho trẻ em tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, các nhà trẻ tại Singapore được hoạt ...

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Giáo dục tiểu học: Bao gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn Cơ bản (foundation stage): Từ lớp 1 đến lớp 4, và Giai đoạn Định hướng (orientation stage) bao gồm lớp 5 và lớp 6. Vào cuối năm lớp 6, học sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học PSLE (Primary School Leaving Examination). Trung học: Dựa ...