tư vấn đi du học

Những yêu cầu để có thể học ở Singapore

Những yêu cầu để có thể học ở Singapore

Những yêu cầu để có thể học ở Singapore

Giáo dục tiểu học Bao gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn Cơ bản (foundation stage): Từ lớp 1 đến lớp 4, và Giai đoạn Định hướng (orientation stage) bao gồm lớp 5 và lớp 6. Vào cuối năm lớp 6, học sinh sẽ phải tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học PSLE (Primary School Leaving ...