ưu điểm giáo dục singapore

Nét ấn tượng của giáo dục Singapore

Nét ấn tượng của giáo dục Singapore

Nét ấn tượng của giáo dục Singapore

Singapore thời kỳ đầu phát triển cũng đưa người du học rất nhiều, bây giờ chính là lúc họ xuất khẩu giáo dục như một hoạt động kinh tế thực sự. Bài học dễ rút ra cho giáo dục Việt Nam là: Nhà nước chỉ đầu tư vào rất ít trường công lập để có ...